METAKATALÓG SIMULAČNÝCH MODELOV

      Vítam vás na stránke, ktorá vznikla na podklade diplomovej práce "Simulácia environmentálnych vplyvov v globálnych modeloch" pod vedením

doc.Ing. Jozefa Halásza, PhD..

      Stránka je interaktívnou časťou použitej literatúry zo spomínanej diplomovej práce, avšak ponúka aj ďalšie odkazy týkajúce sa modelov a ich aplikácií, na ktoré som počas písania tejto práce natrafil.

 

Softvérové aplikácie pre modelovanie dynamických systémov


Stella, iThink

Stella, iThink
Stella je systémová pomôcka na vytváranie a prezeranie dynamických systémov. Je vhodná pre znázornenie dynamických systémov počas simulácie. Systém si našiel svoje opodstatnenie aj vo výskume.


Vensim

Vensim  
Vensim je systémová pomôcka, ktorá nám slúži na simuláciu, analýzu a optimalizáciu modelov otvorených dynamických systémov. Tvorbu simulačných modelov je možné realizovať pomocou kauzálnej slučky, zásobníka pojmov a blokových schém.


 

Odkazy na stránky zaoberajúce sa modelmi


Quantitative Population Ecology

Quantitative Population Ecology  
Na stránke sa nachádzajú informácie o simulačných modeloch a ich aplikáciách do environmentalistiky. Opisy sa zaoberajú populačnými systémami a ich komponentmi, štatistickými analýzami populácie, konkrétnym modelom Leslie, stabilitou a chaosom populačného rastu, atď..  


Ecosystem Simulation

Ecosystem Simulation  
je stránka na ktorej sa nachádza úvod do modelovania a ukážky modelov zaoberajúcich sa ekológiou a ekonomikou. Tieto modely nie je potrebné inštalovať, pracujú priamo v internetovom prehliadači. Pri jednotlivých modeloch sa zobrazí ich grafický popis interakcií, matematické vzťahy a premenné.
 


Basic Ecological Models

Basic Ecological Modles  
Stránka zaoberajúca sa úvodom do modelovania a opisom základných vzťahov v simulačných modeloch. Stránka obsahuje popis diferenciálnych rovníc a možnosť zadávania vstupných hodnôt. Výstup je zobrazený v podobe grafu.
 


Tom Fiddaman's Home Page

Tom Fiddaman's Home Page  
Stránka zaoberajúca sa systémom Ventana. Nachádza sa tu katalóg modelov, publikácie a rôzne iné zaujímavé odkazy na stránky zaoberajúce sa životným prostredím.
 


Európska environmentálna agentúra

Európksa environmentálna agentúra 
Úlohou EEA je včas poskytnúť cielené, relevantné a spoľahlivé informácie o životnom prostredí. Slúžime širokej verejnosti a tým, ktorí zodpovedajú za vytváranie a zavádzanie environmentálnej politiky na európskej a národnej úrovni.


Global Models

Global Models 

Globálne modely - opis čo sú globálne modely a krátky prehľad integrovaných globálnych modelov.


GENI

Global Energy Network Institute

Stránka sa zaoberá energetickými zdrojmi, znečistením z fosílnych palív, stabilizáciou rastu populácie, dopravou, hladovkou, atď..

Nájdete tu krátky prehľad globálnych modelov napr.: World 2, World 3/91, Treshold 21, čím sa vybrané modely zaoberajú a kto je ich tvorcom.


System Dynamic Area

System Dynamics Area 

Stránka Catedra UNESCO sa zaoberá výskumom dynamických systémov. Ciele stránky: - spolupráca na projektoch, kde je vhodné použiť simulačné modely, - spolupráca s medzinárodnými organizáciami, - vzdelávanie v obore dynamických systémov.


Mental Model Musings

Mental Model Musings
Táto internetová stránka zaznamenala mnoho zmien v priebehu posledných rokov, čo sa týka obsahu.

Môžete tu nájsť znázornenie systémov, modelov a simulácii a rôzne ukážky aplikácií modelov do praxe.


Interactive Air Quality Model Demos

Environmental Software and Services
Kombináciou ekológie a informačných technológií vzniká integrácia environmentálnych informácií a podporovaný systém rozhodovania. Oblasti pôsobenia modelov: znečistenie ovzdušia, vodné zdroje, environmentálne a technologické riziko, atď..

Nájdete tu tiež voľne dostupné demo modelu na meranie kvality ovzdušia.


The Virtual Reality Models

The Virtual Reality Models
Voľne stiahnuteľná ukážka modelu VRML viewer (model virtuálnej reality), zaoberajúci sa topografiou a hydrosférou.


WWW-SEM

WWW-Server for Ecological Modeling
WWW-Sever pre ekologické modelovanie. Zoznam ekologických modelov REM (Register of Ecological Models) ne tejto stránke je meta-databázou existujúcich ekologických modelov


Canarina Environmental Software

Canarina Environmental Software
Voľne dostupné a stiahnuteľné dema modelov zaoberajúcich sa kvalitou ovzdušia, znečistím hlukom a prenikaním nečistôt do vôd.


Advances in Environmental Modelling

Advances in Environmental Modelling
Krátky prehľad pri postupe modelovania na základe matematických modelov prírodných systémov.

Rôzne odkazy na literatúru zaoberajúcu sa vývojom modelov pre environmentalistiku.


Use of Simulation Models in a Preliminary EIA

Use of Simulation Models in a Preliminary EIA

Hodnotenie dopadu na životné prostredie. Predbežné zavádzanie modelov do EIA.


Global Earth Observation System of Systems Tools

Global Earth Observation System of Systems Tools
Systémové nástroje určené pre globálne systémy pozorovania Zeme. Systematicky rozdelené merania a monitoring, modely, nástroje, programy pre vzduch, vodu, pôdu, ekosystém, ...


Good neighbours in the mining business

Good neighbours in the mining business
Počítačové modely aplikované do praxe, konkrétne do predpovedí nežiaducich javov pri povrchových ťažbách.


RBSim

RBSim - Recreation Behavior Simulator

Simulátor RBSim slúži na simuláciu komplexných interakcií medzi pohybom človeka a prírodnou rekreáciou v životnom prostredí.


Modelling of the Environmental Impact

Modelling of the Environmental Impact of Main Airborne Pollutants Producers

Modelovanie environmentálnych dopadov. Model simulovania znečistenia vzduchu, ktorý je ešte vo vývoji má slúžiť na predpovede šírenia sa znečistení vo vzduchu z veľkých bodových zdrojov.


Integrating Urban Simulation

Integrating Urban Simulation in Architectural Services

Simulácie určené pre mestá z hľadiska architektoniky. Simulácie miest, trojrozmerná predstava v reálnom čase, to predstavuje tento model určený predovšetkým pre architektov.


ICCP 2001

Environmental Conservation and Economic Benefits in Japan and China

Hodnotenie zachovania životného prostredia a ekonomickej výhody tykajúcej sa prostredia priemyslu v Japonsku a v Číne.


Beyond the Limits

Beyound The Limits

Časť knihy Beyond the Limits je sprístupnená prostredníctvom tejto internetovej stránky. Aj keď existuje mnoho globálnych modelov, táto kniha sa zaoberá len jedným globálnym modelom World 3, ktorý opisuje sociálne, fyzické a biologické systémy.


Globesight

GLOBESIGHT – A Reasoning Support Tool

je to systém s názvom "globálna predzvesť". Tento systém bol postavený na základe filozofie a metodologie.


Threshold 21

Threshold 21

Threshold 21 (T21) vytvorený inštitútom Millennium Institute je systémový dynamický model. Extrémne prehľadný model kombinuje sociálne, ekonomické a environmentálne oblasti.


Limits to Growth

Chelsea Green Publishing - Limits to Growth

Na tejto stránke sa nachádza krátka recenzia knihy Limits to Growth. Stránka zároveň ponúka možnosť zakúpenia si tejto knihy prostredníctvom internetového obchodu.


Sustainability, Systems Thinking and Professional Practice

Sustainability, Systems Thinking and Professional Practice

Na tejto stránke sa nachádza článok opisujúci jednodenný priebeh udržateľného rozvoja založený na systémovom myslení, ďalej sa tu nachádza opis myslenia systému, štruktúra a .


Dieoff

Dieoff

Model sa zaoberá vyčerpaním ropných ložísk a teda čerpaním fosílnych palív na základe vzrastu populácie na Zemi.

Na stránke je analyzovaná ekonomika, voda, pôda, vzduch a ich znečistenie, zmena klímy, morálne teórie, udržateľnosť, atď..


IFS model

IFS model, IFS_du

Model International Futures „IF“, je model globálneho dynamického systému, ktorý je založený na podobnej metodológii ako
model World 3. Model je model interakcií medzi populáciou, jedlom, energiou, environmentálnymi a ekonomickými vývojmi v období od roku 1992 až po rok 2050. Model si je možné stiahnuť z jeho domovskej stránky.


Model Rains Asia

Rains Asia model, Rains Asia

RAINS (Regional Acidification Information and Simulation) je prvý integrovaný simulačný model od IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis). Model je zameraný na analýzu SO2 (oxid siričitý), NOx (oxidy dusíka) a NH3 (amoniak). Model analyzuje vplyvy týchto plynov na citlivý ekosystém od acidifikácie (okysličovanie) až po eutrofizáciu (znečisťovanie živinami).


Model GTAP

GTAP

Model GTAP je rovnovážny globálny simulačný model, tkzv. globálny obchodný analytický model, ktorého úlohou je vykonávať analýzy ekonomiky na globálnej úrovni. Model je na stránke voľne dostupný pod odkazom GTAP Model Version 6.2.


Model E3ME

E3ME

Energeticko-envoronmentálno-ekonomický model pre Európu, ktorý je využívaný na hĺbkové analýzy regulácie sklenníkového efektu, priemyselnú energetickú účinnosť a udržateľnú úžitkovú spotrebu.


 

Iné


EEA

EEA

Európska environmentálna agentúra


World pop

Počítadlo svetovej populácie.


späť na úvod

Bc.Vladimír Peniak © 2006, Strojnícka fakulta TU Košice

Aktualizácia 18.05.2006

k 12.02.2010 prebieha revízia web stránky